close

Όροι συμμετοχής στον «1o Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2022- Εαρινός Κύκλος»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

To «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (εφεξής 'ΕΚΟΜΕ') με την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, διοργανώνει τον 1ο Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας – Εαρινός Κύκλος με θέμα: «Τοποθεσίες για γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών (Film Locations)» (εφεξής: « Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού « https://photo-contest.ekome.media » (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των παρόντων όρων όπως παρατίθενται, ακόμα και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι δε συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση από το ΕΚΟΜΕ για την αιτία αυτή.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, μέσω αξιολόγησης από επιτροπή που θα ορισθεί από τo EKOME, τριών (3) Νικητών, σε κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος, σε έκαστο των οποίων το ΕΚΟΜΕ θα απονείμει τα βραβεία τα οποία ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του παρόντος.

Το φωτογραφικό υλικό που θα συλλεχθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Διαγωνισμού θα συμπεριληφθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΟΜΕ που θα περιλαμβάνει οδηγό τοποθεσιών (location gallery) για την πραγματοποίηση γυρισμάτων οπτικοακουστικών έργων και θα το εμπλουτίσει με τις τοποθεσίες που θα φωτογραφηθούν , όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Προς το σκοπό αυτό θα διεξαχθούν Δύο Διαγωνισμοί, ο παρόν 1ος Διαγωνισμός- Εαρινός Κύκλος και ο 2ος Διαγωνισμός- Φθινοπωρινός Κύκλος, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή/και διαφορετικοί υποψήφιοι με τον πρώτο. Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαγωνισμό θα είναι το ΕΚΟΜΕ. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στο ΕΚΟΜΕ, με την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, την άδειά τους να κάνει χρήση των φωτογραφικών υλικών που υποβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς αυτούς, αναγνωρίζουν δε και δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε σχετική αξίωση και ότι σε κάθε περίπτωση παραιτούνται ρητώς τυχόν δικαιώματός τους να αναζητήσουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ΕΚΟΜΕ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών ως δευτέρου (Β) βαθμού, αλλά και οι εργαζόμενοι στη Steficon καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Εαρινού Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και τις 18/07/2022, ώρα 11:00 π.μ (εφεξής «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προσδιορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται την ειδική Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://photo-contest.ekome.media

β) Αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

γ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του προσωπικά στοιχεία, ως του ζητούνται (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση)

δ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης φωτογραφίας, ως του ζητούνται και αναρτά τις σχετικές φωτογραφίες.

Ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με την υποβολή μίας (1) φωτογραφίας ανά θεματική κατηγορία, μπορεί δε να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Ως εκ τούτου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει ισάριθμες φωτογραφίες με τις θεματικές κατηγορίες. Από τα παραπάνω, συνεπάγεται πως κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής έως και δέκα (10) φωτογραφιών, όσες δηλαδή είναι και οι θεματικές κατηγορίες του Διαγωνισμού.

ii. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

iii. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

6. Ειδικοί όροι Συμμετοχών - Περιορισμοί

i. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες:

ii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν:

iii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν θα πρέπει να δείχνουν πρόσωπα ανθρώπων, επιγραφές ή με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα να διαγράφει τέτοιο περιεχόμενο, χωρίς καμία προειδοποίηση και να κάνει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές. Ο συμμετέχων αποδέχεται μέσω της συμμετοχής του ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της ανάρτησής του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα ή/και την άδεια για την ανάρτηση αυτή, ενώ το ΕΚΟΜΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της ανάρτησής τους.

7. Θεματικές Κατηγορίες Τοποθεσιών- Συμμετοχών

Ο Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του αστικού και φυσικού τοπίου σε όλη την ποικιλομορφία του για την εξεύρεση και συγκέντρωση τοποθεσιών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα (film locations). Η κάθε φωτογραφία - συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες

1. Αστικό τοπίο (γειτονιές, σοκάκια, εμπορικοί δρόμοι, μεγαλούπολη, λεωφόροι, γέφυρες, στενά, τοίχοι με graffiti, πλατείες, πάρκα)

2. Φυσικό τοπίο (ποτάμια, λίμνες, δάση, παραλίες, μονοπάτια στη φύση, φυσικές πηγές, δρόμοι σε δάσος, καταρράκτες, σεληνιακό τοπίο, φαράγγια, γκρεμοί, έρημος)

3. Σύγχρονο τοπίο (εξωτερικό κτιρίων, σημεία σε πόλεις, πάρκα, σύγχρονα αρχιτεκτονήματα)

4. Στοιχεία άλλης εποχής (παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, παλιές γειτονιές, θυμίζει μεσαίωνα/Βυζάντιο/ιστορική εποχή/περίοδο πολέμου/παραδοσιακοί οικισμοί)

5. Συνδυασμός παλιού – νέου (γειτονιές με διαφορετικό ύφος, κτίρια, αρχιτεκτονική/σύγχρονες υποδομές ενταγμένες σε παραδοσιακό αστικό περιβάλλον)

6. Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος (μνημεία, αρχαία μνημεία, πεδία μάχης)

7. Μελαγχολικό τοπίο (δρόμοι, βράχοι, δάση, γειτονιές, λίμνες, πόλεις, χωριά με μουντό χρώμα)

8. Δρόμοι (λεωφόροι, επαρχιακοί δρόμοι, χωματόδρομοι, αστικοί δρόμοι, δρόμοι ανάμεσα από λίμνες, δρόμοι μέσα στα βουνά, απόκρημνοι δρόμοι)

9. Θέα (θέα πόλης, χωριού, από ψηλό σημείο, με ρομαντικό ύφος, με μουντό ύφος, θέα βουνό, θέα θάλασσα)

10. Βιομηχανικό τοπίο (εργοστάσια, βιομηχανικές περιοχές, μοιάζει με εργοστάσιο, αποθήκες, παλιές αποθήκες, σύγχρονες αποθήκες, δίπλα σε εργοτάξιο, δίπλα σε γραμμές τραίνου, εμπορικό λιμάνι, εμπορικό τραίνο)

8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτογραφιών – Συμμετοχών - Στοιχεία φωτογραφίας

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

EKOME

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η Ελλάδα ένα κινηματογραφικό στούντιο

Το ΕΚΟΜΕ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας και συνεισφοράς περιεχομένου που απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους με σκοπό τη συλλογή πληροφοριακού υλικού και συγκεκριμένα τοποθεσιών από όλη την Ελλάδα, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν κινηματογραφικά γυρίσματα. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

Οι φωτογραφίες θα αποτυπώνουν τοποθεσίες κατάλληλες για κινηματογραφικά γυρίσματα και οι χρήστες θα τις αναρτήσουν παραχωρώντας τα δικαιώματα χρήσης στο ΕΚΟΜΕ, με σκοπό την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα και την παράλληλη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής των καλύτερων φωτογραφιών και της διεκδίκησης των επάθλων κάθε κατηγορίας.

Διαδικασία Συμμετοχής & Κατηγορίες

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε Εαρινό και σε Φθινοπωρινό Διαγωνισμό. Αυτή την χρονική περίοδο διεξάγεται ο Εαρινός Διαγωνισμός, στον οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος μέχρι 18/07/2022. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να φωτογραφίσετε και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες στη σχετική φόρμα, από μέρη τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία κινηματογράφησης και τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ανεβάσει μία φωτογραφία σε κάθε κατηγορία (συνολικά μέχρι δέκα, μία φωτογραφία για κάθε μία από τις δέκα κατηγορίες).

Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους του Διαγωνισμού μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ1ου Ανοιχτού Διαγωνισμού

Αστικό τοπίο

γειτονιές, σοκάκια, εμπορικοί δρόμοι, μεγαλούπολη, λεωφόροι, γέφυρες, στενά, τοίχοι με graffiti, πλατείες, πάρκα

Φυσικό τοπίο

ποτάμια, λίμνες, δάση, παραλίες, μονοπάτια στη φύση, φυσικές πηγές, δρόμοι σε δάσος, καταρράκτες

Σύγχρονο τοπίο

γειτονιές, εξωτερικό κτιρίων, πόλεις, σημεία σε πόλεις, πάρκα

Τοπίο άλλης εποχής

παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, παλιές γειτονιές, θυμίζει μεσαίωνα/Βυζάντιο/βικτωριανή εποχή/περίοδο πολέμου

Συνδυασμός παλιού – νέου

γειτονιές με διαφορετικό ύφος, κτίρια, αρχιτεκτονική

Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος

μνημεία, αρχαία μνημεία, χώροι εκδήλωσης μάχης

Μουντό-μελαγχολικό τοπίο

δρόμοι, βράχοι, δάση, γειτονιές, λίμνες, πόλεις, χωριά με μουντό χρώμα

Δρόμοι

λεωφόροι, επαρχιακοί δρόμοι, χωματόδρομοι, αστικοί δρόμοι, δρόμοι ανάμεσα από λίμνες, δρόμοι μέσα στα βουνά, απόκρημνοι δρόμοι

Θέα

θέα πόλης, χωριού, από ψηλό σημείο, με ρομαντικό ύφος, με μουντό ύφος, θέα βουνό, θέα θάλασσα

Βιομηχανικό τοπίο

εργοστάσια, βιομηχανικές περιοχές, μοιάζει με εργοστάσιο, αποθήκες, παλιές αποθήκες, σύγχρονες αποθήκες, δίπλα σε εργοτάξιο, δίπλα σε γραμμές τραίνου, εμπορικό λιμάνι, εμπορικό τραίνο

ΕΠΑΘΛΑ

Μετά τη λήξη κάθε περιόδου θα εκλεχθούν από κάθε κατηγορία οι 3 καλύτερες φωτογραφίες, οι φωτογράφοι των οποίων θα αποκτήσουν τα παρακάτω χρηματικά έπαθλα:

second prize
1.000
first prize
1.500
third prize
500

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά για να προχωρήσετε και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣεώς 4ΜB
Επίλεξε Κατηγορία
Επίλεξε Κατηγορία
Αστικό τοπίο

γειτονιές, σοκάκια, εμπορικοί δρόμοι, μεγαλούπολη, λεωφόροι, γέφυρες, στενά, τοίχοι με graffiti, πλατείες, πάρκα

Φυσικό τοπίο

ποτάμια, λίμνες, δάση, παραλίες, μονοπάτια στη φύση, φυσικές πηγές, δρόμοι σε δάσος, καταρράκτες

Σύγχρονο τοπίο

γειτονιές, εξωτερικό κτιρίων, πόλεις, σημεία σε πόλεις, πάρκα

Τοπίο άλλης εποχής

παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, παλιές γειτονιές, θυμίζει μεσαίωνα/Βυζάντιο/βικτωριανή εποχή/περίοδο πολέμου

Συνδυασμός παλιού – νέου

γειτονιές με διαφορετικό ύφος, κτίρια, αρχιτεκτονική

Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος

μνημεία, αρχαία μνημεία, χώροι εκδήλωσης μάχης

Μουντό-μελαγχολικό τοπίο

δρόμοι, βράχοι, δάση, γειτονιές, λίμνες, πόλεις, χωριά με μουντό χρώμα

Δρόμοι

λεωφόροι, επαρχιακοί δρόμοι, χωματόδρομοι, αστικοί δρόμοι, δρόμοι ανάμεσα από λίμνες, δρόμοι μέσα στα βουνά, απόκρημνοι δρόμοι

Θέα

θέα πόλης, χωριού, από ψηλό σημείο, με ρομαντικό ύφος, με μουντό ύφος, θέα βουνό, θέα θάλασσα

Βιομηχανικό τοπίο

εργοστάσια, βιομηχανικές περιοχές, μοιάζει με εργοστάσιο, αποθήκες, παλιές αποθήκες, σύγχρονες αποθήκες, δίπλα σε εργοτάξιο, δίπλα σε γραμμές τραίνου, εμπορικό λιμάνι, εμπορικό τραίνο

Τοποθεσία
Τοποθεσία
εώς 100 χαρακτήρες

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι! Σε κάθε κατηγορία μπορείτε να υποβάλετε μόνο 1 φωτογραφία. Συνεπώς, συνολικά μπορείτε να υποβάλετε μέχρι και 10 φωτογραφίες, όσες είναι και οι κατηγορίες του Διαγωνισμού. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η φωτογραφία που υποβάλετε να εμπίπτει στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Όχι. Κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία (1) φορά για κάθε κατηγορία. Ωστόσο, ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις, τον 1ο ανοιχτό διαγωνισμό και τον 2ο ανοιχτό διαγωνισμό . Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις 2 φάσεις του Διαγωνισμού.
Όχι. Ο φωτογραφικός διαγωνισμός σκοπό έχει να αναδείξει τις φυσικές τοποθεσίες αυτούσιες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως filming locations. Λαμβάνοντας αυτό υπ’ όψιν η επεξεργασία και προσθήκη αντικειμένων που δεν υπήρχαν στον τόπο, είναι λόγος απόρριψης.
Όχι. Ο φωτογραφικός διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε σημεία δημόσιας χρήσης. Δεν μπορείτε να φωτογραφίσετε και να συμμετέχετε με ιδιωτικά μέρη, ακόμα και αν είναι δικής σας ιδιοκτησίας.
Φυσικά! Ο φωτογραφικός διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα κοινά (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους). Ακόμα και αν δεν κερδίσετε κάποιο από τα χρηματικά έπαθλα, με την συμμετοχή σας συνεισφέρετε στη συγκρότηση του Αποθετηρίου Οπτικοακουστικού Υλικού το οποίο θα λειτουργήσει με στόχο την προσέλκυση διεθνών παραγωγών στην Ελλάδα.
Τα δικαιώματα της φωτογραφίας εκχωρούνται στο ΕΚΟΜΕ, όπως αναφέρεται και στους όρους του διαγωνισμού, όμως ο δημιουργός παραμένει ο νόμιμος δικαιούχος του δικαιώματος επι της φωτογραφίας. Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα χρήσης της για τους σκοπούς του διαγωνισμού χωρίς αντάλλαγμα.
Όχι, στις φωτογραφίες δεν θα πρέπει να εμφανίζονται χαρακτηριστικά ταυτοποίησης (π.χ. μάρκες, λογότυπα εταιρειών από καταστήματα, διαφημιστικές ταμπέλες, κλπ.) καθώς το ΕΚΟΜΕ δεν έχει το δικαίωμα διαφήμισης συγκεκριμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας υλοποιείται με την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Στόχος του Ανοιχτού Διαγωνισμού Φωτογραφίας είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός ποικιλόμορφου τοπίου, ιδανικού για κινηματογραφικά γυρίσματα. Η συμμετοχή για το κοινό είναι προαιρετική και εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε υποβάλετε τη φωτογραφία σας σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους του Διαγωνισμού.